TdB品牌TRITC標記聚蔗糖、葡聚糖–細胞和組織滲透性研究解決方案

TdB品牌TRITC標記聚蔗糖、葡聚糖–細胞和組織滲透性研究解決方案

TRITC標記聚蔗糖和TRITC標記葡聚糖,主要用于細胞和組織滲透性研究。上海金畔生物官方授權代理TdB TRITC標記聚蔗糖和TRITC標記葡聚糖。

四甲基羅丹明B通過穩定的硫代氨基甲酸酯連接共軛到葡聚糖和片段上。TRITC最大激發波長550nm,最大發射波長572nm。TRITC相較于FITC標記,對PH值不敏感。發射光波長更長,能降低實驗中的背景干擾。
TRITC標記聚蔗糖和葡聚糖,四甲基羅丹明B
產品線
上海銀盤生物提供齊全的各種分子量的TRITC標記聚蔗糖和葡聚糖。
貨號
品名
英文品名
分子量
規格
TP70-100mg
TP70-1g
TIRTC標記聚蔗糖 70
TRITC-Ficoll 70
Mw: 70000
100mg、1g
TP400-100mg
TP400-1g
TIRTC標記聚蔗糖 400
TRITC-Ficoll 400
Mw: 400000
100mg、1g
TP40-100mg
TP40-1g
TIRTC標記聚蔗糖 40
TRITC-Ficoll 40
Mw: 40000
100mg、1g
TP20-100mg
TP20-1g
TIRTC標記聚蔗糖 20
TRITC-Ficoll 20
Mw: 20000
100mg、1g
TD500-100mg
TD500-1g
TIRTC標記葡聚糖500
TRITC-dextran 500
Mw: 500000
100mg、1g
TD2000-100mg
TD2000-1g
TIRTC標記葡聚糖2000
TRITC-dextran 2000
Mw: 2000000
100mg、1g
THA-Se-100mg
TMR-透明質酸
TMR-hyaluronic acid
Mw:>1 million
100mg
TD70-100mg
TD70-1g
TIRTC標記葡聚糖70
TIRTC-dextran 70
Mw: 70000
100mg、1g
TD40-100mg
TD40-1g
TIRTC標記葡聚糖40
TIRTC-dextran 40
Mw: 40000
100mg、1g
TD4-100mg
TD4-1g
TIRTC標記葡聚糖4
TIRTC-dextran 4
Mw: 4000
100mg、1g
TD20-100mg
TD20-1g
TIRTC標記葡聚糖20
TIRTC-dextran 20
Mw: 20000
100mg、1g
TD150-100mg
TD150-1g
TIRTC標記葡聚糖150
TIRTC-dextran 150
Mw: 150000
100mg、1g
應用
應用:用于生命科學研究,主要用于細胞和組織滲透性研究。
其他應用:膜通透性、血管通透性&微循環、藥物滲透/緩釋/追蹤、代謝研究方面、神經元突起研究、細胞系追蹤、細胞間通訊/細胞信號、細胞內信號/運輸/代謝、內吞作用、流體運輸追蹤、常用探針研究等。
細胞和組織滲透性研究